Používanie cookies

 

Prevádzkovateľom tejto webovej stránky je SPINEA, s. r. o., sídlom Ku Magašu 702/3, 080 01 Haniska, okres Prešov  IČO: 31 687 580, kont. údaje: email: gdpr@spinea.sk ; tel.: +421 51 7700 155.

Toto prehlásenie o spracovaní osobných údajov návštevníkov webstránky je vytvorené v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“ resp. „GDPR“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

SPINEA, s. r. o., Ku Magašu 702/3, 080 01 Haniska, okres Prešov prijala ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

Dotknuté osoby, ktorých osobné údaje spracúvame, sú návštevníci webstránky www.spinea.com, odosielatelia údajov prostr. formulárov na stránke a odberatelia digitálnej marketingovej komunikácie.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV:

  1. Na našej webstránke využívame tzv. cookies, teda malé dátové súbory, ktoré slúžia na rozlišovanie jednotlivých užívateľov stránky. Ukladajú sa do nich rôzne individuálne preferencie, napríklad jazyk webového rozhrania. Tieto údaje zbierame za účelom zvýšenia užívateľského komfortu a zlepšovanie webového obsahu. Používaním našej webstránky užívateľ dáva súhlas so spracovaním cookies.
  2. Pre všetky dotknuté osoby spracúvame identifikátor osoby, IP adresu (anonymizovanú) a cookies, v konkrétnych prípadoch (kontaktné formuláre) to môže byť aj meno a priezvisko, telefónne číslo.
  3. Pri návšteve našej webovej stránky zhromažďujeme dáta a informácie o používateľoch, najmä pomocou vybraných tretích strán – poskytovateľov analytických služieb. Ide o tieto platformy: Google Analytics, HotJar, Leady.com. Prostredníctvom týchto služieb zbierame analytické údaje a údaje o používateľskom správaní na našej webstránke za účelom vypracovania interných štatistík návštevnosti a nastavení súvisiacich marketingových aktivít.
  4. Za účelom remarketingu využívame platformy Facebook Pixel, Google AdSense, Google Dynamic Retargeting a LinkedIn. Tieto umožňujú ukazovať reklamu návštevníkom, ktorí v minulosti prejavili záujem o naše služby, resp. navštívili našu webovú stránku či klikli na našu online reklamu.
  5. Prístup k týmto dátam má iba úzky okruh vyškolených zamestnancov, ktorí ich spracúvajú výhradne za účelom internej štatistiky a súvisiacich marketingových aktivít, všetko v súlade s GDPR.  
  6. Takto získané údaje sú spracúvané výhradne na Slovensku, v priestoroch spol. SPINEA, s.r.o., nedochádza k ich cezhraničnému prenosu.
  7. Osobné údaje spracúvame po dobu trvania účelu spracúvania, nie však dlhšie ako 7 dní potom, čo dostaneme od fyzickej osoby pokyn na vymazanie osobných údajov, pokiaľ všeobecne záväzné právne predpisy nestanovujú inak.
  8. Naša spoločnosť podniká všetky kroky nevyhnutné k ochrane spracovaných osobných údajov a zabráneniu ich úniku. Okrem povolenie prístupu k údajom len vybraným zamestnancom, zvoleným podľa prísnych kritérií, ide aj o digitálne šifrovanie dát, ktoré zamedzuje prístupu tretích osôb k ich obsahu.
  9. O výmaz osobných údajov vzťahujúcich sa ku svojej osobe môžete kedykoľvek požiadať prostredníctvom komunikačných kanálov, uvedených v záhlaví tejto stránky.

                   PRÍLOHA K POUŽÍVANIU COOKIES. Kliknite dole na PDF: 

                                     

Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...