*_

Strategickým cieľom spoločnosti SPINEA je byť globálnym lídrom v technológii kompaktných reduktorov.

Naša politika kvality korešponduje so strategickým cieľom spoločnosti a v rámci nej kvalita produktov:

  • je elementárnou črtou realizácie strategického cieľa spoločnosti
  • zabezpečuje uspokojovanie potrieb zákazníkov a zvyšovanie ich spokojnosti
  • umožňuje stabilizáciu a vytváranie nových príležitostí na svetovom trhu
  • zabezpečuje rozširovanie prosperity spoločnosti a tiež vedie k rastúcej spokojnosti zamestnancov
  • je integrovaná na všetkých úrovniach spoločnosti, používaná pri každodennej práci a platí, že každý zamestnanec musí niesť osobnú zodpovednosť za kvalitu výsledkov práce

Aby boli naplňované tieto princípy, vedenie a všetci zamestnanci spoločnosti sa zaväzujú:

1. Zabezpečovať trvalý a udržateľný rozvoj spoločnosti založený na technických inováciách produktových a kapitálových projektov; rozvíjať obchodný vzťah s kľúčovými zákazníkmi.

2. Napĺňať potreby a očakávania trhu, zvyšovať dôveru zákazníkov v kvalitu značky SPINEA a neustále monitorovať ich spokojnosť.

3. Neustále zvyšovať prosperitu spoločnosti so zameraním na kvalitu produktu.

4. Rozvíjať dodávateľsko-zákaznícky vzťah, vedúci k zabezpečeniu kvality vstupov do procesov výroby so zámerom napĺňať požiadavky zákazníkov.

5. Systematicky rozvíjať motivačné nástroje v spoločnosti, akými sú: vzdelávanie zamestnancov, podpora kreativity, nápadov a zapájania v práci, vytváranie podmienok pre profesionálny rast a zvyšovanie povedomia o kvalite a tímovej práci.

6. Zvyšovanie znalostí zamestnancov v oblasti ochrany životného prostredia, správneho odpadového hospodárstva a účinného využívania energie a eliminácie nepriaznivých dopadov znečisťovania.

7. Zlepšovať procesy so zámerom zvýšiť efektívnosť systému manažérstva kvality.