Minimum vibrácii a nízka hlučnosť sú výsadou vysokopresných cykloidných prevodoviek TwinSpin®

Jedinečná konštrukcia prevodovky a dokonale opracované kontaktné povrchy vytvárajú minimálne vibrácie a nízku hlučnosť vysoko presných cykloidných bezvôľových prevodoviek TwinSpin®.

     Cykly, kmity, vibrácie, oscilácie a frekvencie sú časťou existencie elementárnych častíc, ale aj vesmírnych objektov a galaxii. Sú integrované do neživej matérie, ale aj biologických tvorov a skupín.

     Obecne majú frekvencie energetickú a informačnú podstatu. Vytvárajú, presúvajú, uchovávajú, modifikujú a transformujú energiu spolu s informáciou, ktorá je integrovaná do ich podstaty.

     Vedci predpokladajú, že práve elementárne častice na úrovni kvarkov, elektrónov majú ešte hlbšiu úroveň, ktorá je tvorená „strunami“ majúcimi rovnakú podstatu pre všetky elementárne častice, ibaže sú vytvorené s inými frekvenciami kmitania nejakej univerzálnej matérie. Túto teóriu poznáme ako teóriu strún.

     Vibrácie v podobe hluku prezentujú kvalitu produktu. Nízka úroveň hluku produktu je prisudzovaná kvalitnejšiemu a spoľahlivejšiemu produktu. Takáto nízka úroveň hluku predurčuje, že je produkt viac vyvážený, sú v ňom minimalizované zdroje vibrácii, presnejšie uloženia, tolerancie a drsnosti.

     Vyššie vibrácie a zvýšená hladina hluku sa prejavujú aj v spotrebe energie znižujúcej účinnosť produktu a následne degradujúcej kvalitu produktu.

     S týmito základnými prístupmi bola navrhnutá aj bezvôľová cykloidná vysoko presná prevodovka TwinSpin®. Vyznačuje sa maximálne vyváženou vnútornou konštrukciou, ktorá síce obsahuje excentre ako generátor vibrácii, ale tieto sú umiestnené tak, aby sa ich výsledný vplyv pri rotácii eliminoval. V samotnom prevodovom mechanizme dominuje valivé trenie, ktoré vo svojej podstate negeneruje vibrácie tak, ako je to u šmykového trenia. Vyváženosť a nízke vibrácie boli dosiahnuté aj jednostupňovým prevodom, ktorým sa dosahujú aj vysoké prevodové pomery. Rozmerové tolerancie, geometrická presnosť a drsnosť je extrémne nízka, pod hodnotou 1 µm. Konštrukcia a presné povrchy vytvorili túto výrazne nízku hlučnosť SPINEA® cykloidných prevodoviek. Práve parameter hlučnosti patrí medzi najviac oceňovaný a následne ovplyvňuje aj kvalitu a konkurencie schopnosť celej jednotky.

     Potenciálny zdrojom hluku nie je len prevodovka, ale predovšetkým jej integrácia do celkového zariadenia. Odporúčame dodatočne minimalizovať možné zdroje vibrácii využitím skúseností z reálnych aplikácii uvedenými postupmi:

  1. Integráciou pružnej spojky medzi prevodovku a servomotor, čím sa eliminuje predpätie na ložiskách, ktoré by vzniklo vplyvom nesúovosti hriadeľov reduktora a spojky.
  2. V prípade ak je potrebná kompaktnosť, je možné vyrobiť prevodovku aj s pripojovacími súčiastkami ako kompaktný celok. Presnosť výrobných technológii v spoločnosti SPINEA® umožňuje minimalizovať nesúovosť.
  3. Pri spojení reduktora s remeňom je dôležité dbať na správne napnutie remeňa.
  4. Nevhodné nastavenie konštánt riadiaceho systému pri dobehu a rozbehu generuje vibrácie. Pre zníženie vibrácii je potrebné realizovať postupné plynulé nábehy a dobehy.
  5. Servomotor by mal byť nadimenzovaný proporcionálne vo vzťahu k vonkajšiemu zaťaženiu a záťaži prevodovky. V prípade, ak je servomotor poddimenzovaný generuje vibrácie pri maximálnych momentoch.
  6. Každý vplyv axiálnej sily na vstupný hriadeľ prevodovky je neprípustná pre štandardné ložiská reduktora. V prípade, ak je realizovaný vstupný prevod, ktorý vytvára túto axiálnu silu, je potrebné ju zachytiť osobitným axiálnym ložiskom.
  7. Teplota je tiež indikátorom nesprávneho použitia reduktora. Akonáhle je teplota povrchu vyššia nad maximálne povolenú /65 °C/ generuje vibrácie.

Riešením je zavedenie chladiaceho cyklu do povrchu reduktora a tým odstránenie navýšeného tepla. Je možné aj zredukovať záťažové cykly a prispôsobiť ich maximálnej teplote, alebo integrovať olejové mazanie, ktoré bude súčasne aj chladiť – eliminovať teplo z kontaktov reduktora. Taktiež znížiť vonkajšiu teplotu, prípadne vytvoriť prúdenie vzduchu ventilátorom, ktoré bude v kritických stavoch odvádzať teplo prúdom vzduchu z povrchu reduktora.

  1. Zvýšené vibrácie je možné zaznamenať aj pri rezonancii - skladanie možných zdrojov rovnakých frekvencii a zvyšovanie amplitúd kmitania celého systému.

Riešením je zmenenie frekvencií z rôznych zdrojov, prípadne preklenutie frekvenčného pásma rezonancie v zrýchlenom režime.

     Všetky odporúčania súvisiace s vonkajšou záťažou, maximálnymi silami a teplotami sú uvedené v katalógu produktov SPINEA® alebo je možné priamo konzultovať s obchodným oddelením.

     Jeden smer ohľadom vibrácii je znižovanie energetických vplyvov vibrácii = znižovanie hluku, typický pre súčasnosť. Druhý smer intenzívny pre budúcnosť je zvyšovanie informačného využitia vibrácii ako identifikátor stavu produktov v strojoch.

     Frekvencie, vibrácie a zvuk majú veľké využitie: predikcia porúch, aktivita v oblasti údržby a tribológie zariadení. Filtrovanie a pochopenie jednotlivých frekvencii vibrácii je a bude stálou súčasťou Smart technológii, ktoré detailne analyzujú opotrebenie produktu, čas údržby, celkovú životnosť vo väzbe na konkrétne fyzikálne parametre záťaže.

     Umelá inteligencia, prepojene na „Internet Things“ a zdieľanie stavov reduktorov prinesie samo učiace systémy, ktoré budú fungovať viac a viac samostatne. Poznávanie prostredia a nezávislá adaptabilita na neho bude časťou budúcich technológii. V tomto procese budú mať vibrácie a ich jednotlivé frekvencie kľúčový význam pre pochopenie, čo sa skutočne deje so zariadením.

Viac článkov

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...